hoş geldiňiz

Biz hakda

1989-njy ýylda döredildi

Awgust awtobus HVAC böleklerinde we yzky bölekleriň köp görnüşi bilen ýük awtoulag sowadyjy böleklerinde.Önümlerimiziň we çalt eltiş hyzmatymyz, Hytaýda we dünýädäki müşderiler üçin çalyşýan bölekleri iň köp üpjün ediji edýär.

Habarlar

Habarlar hakda

Geljekdäki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek we müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirýäris.

 • “Alternato” -nyň iş ýörelgesi.

  “Alternato” -nyň iş ýörelgesi.

  Daşarky zynjyr çotgalaryň üsti bilen aýlanmagy tolgundyrsa, magnit meýdany emele gelýär we dyrnak polýusy N we S polýuslaryna magnitlenýär.Rotor aýlananda, magnit akymy statoryň sargysynda gezekli-gezegine üýtgeýär we elektromagnit induksiýa ýörelgesine görä, statoryň üç fazaly öwrüminde üýtgeýän induksiýa elektrik potensialy emele gelýär.Bu alternatiw elektrik öndürmek prinsipidir.DC bilen tolgundyrylan sinhronyň rotory ...

 • Tehniki aýratynlyklar we ýag süzgüçiniň roly

  Tehniki aýratynlyklar we ýag süzgüçiniň roly

  Tehniki aýratynlyklar ● Süzgüç kagyzy: Nebit süzgüçleri süzgüç kagyzy üçin howa süzgüçlerinden has ýokary talaplara eýedir, esasanam ýagyň temperaturasynyň üýtgemegi 0 bilen 300 dereje üýtgeýär.Howanyň düýpgöter üýtgemegi bilen, ýagyň konsentrasiýasy hem şoňa görä üýtgeýär, bu ýagyň süzgüç akymyna täsir eder.Qualityokary hilli ýag süzgüçiniň süzgüç kagyzy, howanyň düýpgöter üýtgemegi bilen hapalary süzüp bilmeli we şol bir wagtyň özünde ýeterlik akym tizligini üpjün etmeli.● Kauçuk ...

 • Filag süzgüçine hyzmat we ideg

  Filag süzgüçine hyzmat we ideg

  Filag süzgüçiniň süzgüç takyklygy 10μ bilen 15μ aralygynda bolup, onuň wezipesi ýagdaky hapalary aýyrmak we podşipnikleriň we rotoryň kadaly işlemegini goramakdyr.Filag süzgüji dykylan bolsa, ýagyň ýeterlik mukdarda sanjymyna sebäp bolup biler, esasy hereketlendirijiniň ömrüne täsir edip biler, kelläniň işleýiş temperaturasyny ýokarlandyryp biler we hatda ýapyp biler.Şonuň üçin hyzmat ediş möhleti has uzyn bolar ýaly, ulanylyşda tehniki hyzmat usulyny özleşdirmeli.Nebit süzgüçini nädip saklamaly? ...

Içerki
Jikme-jiklikler

SD